MPS INTERNATIONAL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE

Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej: „Polityką”) zawiera informacje, określa zasady dotyczące zbierania, wykorzystywanie, zachowania i ochrony danych osobowych oraz sposób ich przetwarzania w zakresie działań związanym z bieżącą działalnością, zawieraniem i wykonaniem umów, świadczeniem usług przez MPS International Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin, Polska NIP 725-207-68-51 KRS: 0000514646, kapitał zakładowy: 1 005 000,00 zł.

§1.PODSTAWY PRAWNE

Polityka opiera się w szczególności na następujących przepisach prawa:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

§2.PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych (zwany dalej również: „ADO”) – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MPS International Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin, Polska, telefon: +48943484200 fax: +489434705 30, e-mail: office@mps.koszalin.pl
 2. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§3.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

MPS International Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie produkcji kosmetyków, środków czystości i produktów opakowaniowych oraz kompleksowe usługi doradcze w zakresie doboru optymalnych rozwiązań zgodnie z preferencjami Klienta poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub podczas wizyty reprezentanta handlowego. W szczególności przedmiotem działalności Spółki jest produkcja kosmetyków pielęgnacyjnych, specjalistycznych i dedykowanych, produkcja opakowań butelek standardowych oraz butelek zastrzeżonych (realizacja wg wytycznych Klienta).

§4.ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ADO zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO oraz aktami prawa krajowego.
 2. W celu zapewnienia przejrzystości przetwarzania danych ADO podejmuje konkretne działania, w szczególności informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania albo po ich uzyskaniu, a ponadto o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Dba także o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. W sytuacji, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych skutkujących ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych, ADO niezwłocznie poinformuje o takim zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

§5.CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

ADO może zbierać i przetwarzać dane osobowe, w szczególności w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
 2. rozpatrywanie skarg i reklamacji, lub innych pism kierowanych do ADO (art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO);
 3. archiwizowanie dokumentów, w szczególności umów, dokumentów rozliczeniowych;
 4. prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów ADO i trwa do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu lub wycofania zgody;
 6. realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa polskiego oraz unijnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 7. prowadzenie formularza kontaktowego na stronie https://mps.koszalin.pl/ (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 8. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na ADO (art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z przepisami Kodeksu pracy);
 9. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes ADO (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Tam, gdzie wymagają tego przepisy prawa, ADO przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie za zgodą, osoby której dane dotyczą.

§6.UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

 1. W związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dane osobowe mogą być ujawniane (udostępniane) przez ADO:
 1. osobom trzecim z nim współpracującym (podwykonawcom, doradcom, dostawcom usług), na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym osoby te przetwarzają dane osobowe w imieniu ADO;
 2. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania;
 3. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.
 1. W przypadkach ujawniania (udostępniania) danych osobowych osobom trzecim, ADO wymaga od tych osób zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuje, czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych.
 2. ADO nie przewiduje ujawniania (udostępniania) danych osobowych odbiorcom danych, ani przekazywania tych danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§7.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez ADO zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Co do zasady dane przetwarzane są przez ADO:
 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z zawarciem umowy, świadczeniem usługi, realizacją zamówienia – przez czas obowiązywania stosownej umowy, świadczenia usługi lub realizowania zamówienia;
 2. w przypadku, gdy do przetwarzania danych dochodzi na podstawie zgody osoby, której danej dotyczą – do czasu cofnięcia, ograniczenia, uprzednio wyrażonej zgody danej osoby;
 3. w przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes ADO – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3 poniżej).
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub zanonimizowane.

§8.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 2. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 3. prawo do usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. prawo uzyskania kopii danych i zgłaszania ADO potrzeby usunięcia ewentualnych niezgodności lub błędów przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne;
 5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 6. prawo do przenoszenia danych– w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – ADO wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie ADO, jak również tego innego podmiotu;
 7. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych się na podstawie uzasadnionego interesu ADO;
 9. prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na poniżej podany adres:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

§9.ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. ADO zobowiązuje się do regularnego aktualizowania niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych.
 2. ADO zastrzega sobie również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarza dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.