Strategia CSR

Zanim hasło CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, stało się popularne w Polsce, my już realizowaliśmy jego założenia w praktyce. Historia CSR w MPS International zaczęła się wraz z rozpoczęciem działalności naszej firmy na początku lat 90. ubiegłego wieku, zaś sformalizowanie inicjatyw nastąpiło w 2013 roku.

Tworząc i wzmacniając relacje wewnętrzne oraz zewnętrzne działamy na podstawie Kodeksu Etyki, który zawiera:

W odniesieniu do interesariuszy zewnętrznych:

 • deklarację uczciwej konkurencji – stosowanie wolnej i uczciwej konkurencji opartej na szacunku
 • deklarację przeciwdziałania korupcji – bezwzględny brak akceptacji dla: łapówkarstwa, korupcji, defraudacji, oszustwa, nieuczciwych i nieetycznych praktyk biznesowych oraz zachowań korupcyjnych, czy nadużyć związanych z pełnieniem funkcji i realizacją zadań
 • zasady relacji z podmiotami zewnętrznymi – budowanie relacji w oparciu o wzajemny szacunek i zaufanie
 • zasady relacji z klientami – dbanie o przestrzeganie procedur wewnętrznych, rzetelne, odpowiedzialne i kompetentne informowanie o warunkach współpracy na każdym jej etapie
 • zasady relacji z dostawcami – przestrzeganie norm i procedur przy wyborze dostawców, zapewnienie rzetelnej informacji, zachowanie należytej staranności przy zawieraniu umów, dokonywanie uczciwej oceny dostawców
 • zasady relacji z lokalną społecznością – poszanowanie godności i otwarte wolne od dyskryminacji podejście do każdego przedstawiciela lokalnej społeczności
 • deklarację utrzymania standardu ISO 14001 dotyczącego ograniczenia negatywnego oddziaływania prowadzonej przez nas działalności na środowisko.

W odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych:

 • deklarację równych szans zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego – zagwarantowanie równego traktowania wszystkich osób podchodzących do procesu rekrutacji, dbanie o dobre relacje z pracownikami, jasne określenie praw pracowniczych i roli kadry kierowniczej
 • zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników – nieustanne dążenie do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz innych osób współpracujących z firmą, stałe analizowanie i nadzorowanie warunków panujących w miejscu pracy, bezwzględne przestrzeganie prawa w zakresie bhp, budowanie i poszerzanie świadomości pracowników, zapewnienie środków ochrony osobistej, eliminacja zagrożeń w miejscu pracy
 • zasady komunikacji – przekazywanie bieżących informacji dotyczących firmy, doskonalenie kompetencji kadry kierowniczej w zakresie komunikacji, umożliwienie wyrażania opinii i sugerowania rozwiązań
 • powołanie rzecznika ds. etyki – gwarancja społecznej kontroli przestrzegania Kodeksu Etyki oraz aspektów etycznych procesu zarządzania zasobami ludzkimi, zapewnienie anonimowości osobom zgłaszającym naruszenia, postępowanie ze zgłoszonymi naruszeniami w sposób zgodny z wewnętrzną procedurą.

Działania strategiczne CSR

 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, obejmującego: ISO 9001-14001, ISO 13485; wymogi IFS HPC, GMP, SMETA, Ecocert/Cosmos, RSPO
 • Działania charytatywne
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • Kształtowanie postaw etycznych wśród dostawców
 • Promocja zdrowia
 • Promocja ochrony środowiska
 • Promocja edukacji, kultury i sztuki
 • Rozwój pracowników
 • Wolontariat pracowniczy
 • Kształtowanie postaw etycznych wśród pracowników

Środowisko

Dbanie o przyszłość kolejnych pokoleń poprzez zrównoważony rozwój firmy minimalizujący negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Firma

Doskonalenie kompetencji pracowników z uwzględnieniem ich ambicji i potencjału, z poszanowaniem praw człowieka oraz dbałością o bezpieczeństwo pracy.

Społeczeństwo

Kształtowanie postaw etycznych wśród naszych partnerów biznesowych i społecznych.

Nagrody CSR

I miejsce w konkursie Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego 2021 w kategorii Społeczna odpowiedzialność biznesu, zorganizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie

Tytuł Człowieka Roku 2021 dla Wandy Stypułkowskiej przyznany przez redakcję „Głosu Koszalińskiego” za działalność charytatywną

Główna nagroda w konkursie „Równa Firma 2021”, organizowanym przez Fundację Biznes Innowacje Networking działającą przy Uniwersytecie Szczecińskim

Tytuł Mecenas Kultury dla Wandy Stypułkowskiej w ramach Nagród Prezydenta Miasta Koszalina za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury

2021

Tytuł Manager Roku dla Wandy Stypułkowskiej w ramach konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2020

I miejsce w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2020 w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”

Wyróżnienie w konkursie Równa Firma 2020 za działania w sferze CSR

2020

Laur Made in Koszalin 2019 w kategorii Styl życia i inspiracje za Pasiekę MPS

I miejsce w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2019 w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”

2019

Koszaliński Orzeł 2017 w dziedzinie Gospodarka

Wyróżnienie w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2017 w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu

Wyróżnienie w konkursie Pracodawca Roku Pomorza 2017 w kategorii duże przedsiębiorstwo

2017

Laur Made in Koszalin 2016 w kategorii Biznes – produkty znane w kraju i na świecie

Wyróżnienie Made in Koszalin 2016 w kategorii Biznes – firma z dorobkiem 5 lat i więcej prowadzonej działalności

2016

Certyfikat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2015

Polymer Prosperity 2015 – laureat nagrody dla najlepszych przetwórców tworzyw

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego i SYMULMED 2015 (wg wytycznych European Resuscitation Council 2010)

2015

Etyczna firma 2014

Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014

2014

Koszaliński Denar 2013 w kategorii przedsiębiorstwo duże

2013

Przejrzysta Firma 2008

2008

Wyróżnienie w rankingu Wehikuły Czasu 2007

2007

Panteon Polskiej Ekologii 2004

2004